อังกฤษ
ไทย
หน้าหลัก > นักลงทุนสัมพันธ์
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
คู่มือบรรษัทภิบาล RCI
ข้อมูลนักลงทุน
ข้อบังคับบริษัทฯ 
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 
แนวปฎิบัติเรื่อง Helping Line (Opinion Box) 
รายงานประจำปี 2558 
เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 
รายงานข้อมูลประจำปี 2558(แบบ56-1) 
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม 2560 

งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

 
เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560">